Ontwikkelingen 2016-2017

Pulicatiedatum 07-09-2017

Het Consortium Beroepsonderwijs heeft een succesvol schooljaar achter de rug. De scholen hebben hard gewerkt aan de nieuwe programma’s voor zowel het vmbo als het mbo. Binnen het Platform VMBO Techniek zijn inmiddels ruim 120 vmbo-scholen verenigd. Daarnaast hebben ruim 40 ROC’s zich inmiddels bij MBO Techniek aangesloten. Voor MBO Zorg & Welzijn zijn nu 37 ROC’s en 7 andere opleidingsinstituten aangesloten.

Dankzij het vormgeven en onderhouden van een gedegen netwerk met scholen, overheid, bedrijfsleven en brancheorganisaties staan de ontwikkelingen scherp op ons netvlies en zijn we met elkaar in staat goed beroepsonderwijs te maken.

Op het gebied van de examinering is hard gewerkt aan de kwaliteit van de productieprocessen en hiermee de examens. Als examenleverancier sluiten we aan bij de landelijke normen. Het Consortium is een van de oprichters van ExSamen, de landelijke vereniging van examenleveranciers voor het mbo, die in 2016 is opgericht. Vanuit ExSamen houden we alle vernieuwingen die zich rond het thema examinering voordoen nadrukkelijk in het vizier.

VMBO Techniek

Veel vmbo-scholen maakten het afgelopen jaar de overstap van een afdelingenstructuur naar een structuur gebaseerd op de nieuwe profielen. Binnen het Platform VMBO Techniek zijn momenteel ruim 120 vmbo-scholen verenigd om met elkaar de nieuwe ontwikkelingen verder vorm te geven. Het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het materiaal, is ruim verdubbeld en daardoor kon het platform een kostenbesparing doorvoeren.

Collega-leerkrachten beroepsgerichte vakken hebben de handen ineengeslagen om inhoud te geven aan de programma’s voortvloeiend uit de nieuwe examensyllabi voor de profielen PIE en BWI. Dit pakket aan programma’s stelt de scholen in staat om op een moderne en verantwoorde wijze technisch beroepsonderwijs te verzorgen.

MBO Techniek

Met meer dan 80 domeinaansluitingen zijn ruim 40 ROC’s bij Techniek aangesloten. Dit betekent dat ongeveer 20.000 studenten gebruikmaken van ons lesmateriaal en onze examens.

Examens

De kwaliteit van de examinering staat hoog op de agenda. Voor MBO Techniek werken we hier hard aan. We ontwikkelen zelfstandig examens voor verschillende richtingen. Ook maken we examens voor de MEI - opleidingen die we leveren aan Examenservice MEI.

Met ingang van schooljaar 2017-2018 gaan we volop aan de slag om ook voor Bouw en Infra nieuwe examens te ontwikkelen. We werken samen met Concreet Onderwijsproducten (voorheen Fundeon) voor het ontwikkelen van de referentieopdrachten.

Verder levert het Consortium twee voorzitters van examencommissies aan ROC Midden Nederland. Onze expertise op dit gebied krijgt ook zo de gewenste erkenning.

Overige ontwikkelingen MBO Techniek

Afgelopen jaar heeft Defensie kenbaar gemaakt dat de VEVA-leerlingen (Veiligheid & Vakmanschap) voor SMG (Service Medewerker Gebouwen) het Consortium-materiaal gaan gebruiken.
Een mooi gegeven is eveneens dat alle ROC’s die LAB-opleidingen verzorgen, het afgelopen schooljaar zijn aangesloten. Hiermee ontstaat een krachtig platform dat op efficiënte wijze kan werken aan de vormgeving van het laboratoriumonderwijs.
Onder projectleiderschap van het Consortium maken we samen met de LAB-scholen een Landelijk Register voor examenlocaties en examinatoren. Een best-practise in mbo-land.
Steeds meer opleidingen voor de creatieve industrie sluiten zich aan.

Het ontwikkelen van keuzedelen krijgt volop aandacht. We richten ons hierbij zowel op het ontwikkelgerichte deel als op de examens voor de keuzedelen. De vraag begint gestaag te groeien en in co-creatie met de scholen beantwoorden we deze vraag. Het aanbod groeit.

MBO Zorg & Welzijn

Op dit moment zijn 37 ROC’s en 7 particuliere opleidingsinstituten aangesloten bij het Consortium. We hebben het dan over zo’n 65.000 studenten die gebruikmaken van ons ontwikkelgericht lesmateriaal en/of onze examens.

Met de start van de nieuwe kwalificatiedossiers gebruiken de verschillende opleidingen nu volop het vernieuwde materiaal. Veel is gedigitaliseerd en het gebruik van de traditionele boekjes is sterk afgenomen. Het aantal accounts voor de Digibib - van waaruit het Consortium digitaal lesmateriaal levert - is sterk gestegen.

Kennistoetsenbank en examinering

Naast de ontwikkeling van de reguliere examens is ook hard gewerkt aan een kennistoetsenbank voor formatief gebruik. De kennistoetsenbank is inmiddels zover gevuld dat we met verschillende scholen pilots gaan starten.

Met de Stichting Examinering Assisterende Beroepen in de Gezondheidszorg (STeAG) zijn we een samenwerking aangegaan om de opleidingen tandarts-, dokters- en apothekersassistent te voorzien van het gewenste ontwikkelingsgerichte lesmateriaal en de examens.

Overige ontwikkelingen Zorg & Welzijn

Inmiddels lopen er drie pilots voor de opleiding Praktijkopleider. Hierbij wordt e-learning ingezet, die is ontwikkeld in samenwerking met Academie voor Wonen, Zorg & Welzijn (AWZW).
Daarnaast lopen er diverse pilots voor de verrijking van oefenopdrachten, evenals gebruik van content van derden (zoals Calibris Advies, PantaMedia, The Compentence Group, Zorgtechniek Limburg).
Voor dertig keuzedelen is onderwijs- en examenmateriaal ontwikkeld. Dit is in het land uitgezet voor feedback en inmiddels zijn de keuzedelen in de auteurstool verwerkt en beschikbaar voor de aangesloten scholen in de Digibib van het Consortium.

Het Consortium Beroepsonderwijs en het Platform VMBO Techniek timmeren hard aan de weg. We zijn trots op de behaalde resultaten en kunnen met elkaar de aangesloten scholen steeds beter ondersteunen bij het vormgeven van hoogwaardig beroepsonderwijs. We maken met elkaar volgens het ‘voor en door-principe’ ontwikkelgericht materiaal, examens en we verzorgen trainings- en implementatietrajecten.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.