Aanpassingen examenserie PW 2018 t.b.v. nieuw KD PW 2019

Op 1 januari 2019 is het nieuwe kwalificatiedossier Pedagogisch Werk 2019 in werking getreden, nieuwe studenten Pedagogisch werk moeten daarmee ingeschreven worden op het KD PW 2019.
Dit betekent dat vanaf januari 2023 de beroepsvereiste voor de student PMko:  ‘de student beschikt over een bewijsstuk, waaruit blijkt dat hij/zij de mondelinge taalvaardigheden spreken , gesprekken voeren en luisteren beheerst op niv. 3F zoals bedoeld in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen of op niv. B2 van het Europees referentiekader voor talen’, zal gelden.

We zullen het behalen van dit vereiste taalniveau nu moeten borgen in het examenmateriaal, omdat nieuwe studenten met deze eis te maken kunnen krijgen en er tijd nodig is om de studenten naar het vereiste niveau op te leiden.
Omdat de beroepsvereisten pas in 2023 ingaan hebben opmerkingen in de examenserie 2018 hierover geen effect op studenten, die voor die datum afstuderen.

Om de beroepsvereiste te borgen en daarmee de examenserie 2018 en het oefenmateriaal geschikt te maken voor gebruik bij het nieuwe KD PW 2019 hebben wij de volgende teksten in ons materiaal opgenomen:

Examenserie 2018
Bij examen 11  PMko P1-K1-W1  ‘Voert gesprekken met ouders/ vervangende opvoeders en het kind’:
In de toelichting en de inleiding op het examen is de volgende tekst opgenomen:
‘Let op: vanaf 01-01- 2023 geldt voor dit examen de volgende voorwaarde:
Voor aanvang van het examen overlegt de student een bewijs, waaruit blijkt dat hij/zij de mondelinge taalvaardigheden spreken , gesprekken voeren en luisteren beheerst op niv. 3F zoals bedoeld in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen of op niv. B2 van het Europees referentiekader voor talen’.

Servicedocument serie 2018
In het service document hebben wij een pagina opgenomen waarin een toelichting over de taal-eis in het nieuwe KD PW 2019 is opgenomen en een toelichting  op de manier waarop wij dit in ons materiaal geborgd hebben. In dit hoofdstuk vindt u de bijlagen: ‘Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (VE)’en ‘Servicedocument Taaleis cao kinderopvang 2018-2019.’ In deze documenten vindt u een toelichting op de beroepsvereisten.

Oefenmateriaal 2016-2018
Bij oefenopdracht 11  PMko P1-K1-W1  ‘Voert gesprekken met ouders/ vervangende opvoeders en het kind’ is in de inleiding van deze oefenopdracht de volgende tekst opgenomen:
‘Let op: vanaf 01-01- 2023 geldt voor dit examen de volgende voorwaarde:
Voor aanvang van het examen overlegt de student een bewijs, waaruit blijkt dat hij/zij de mondelinge taalvaardigheden spreken , gesprekken voeren en luisteren beheerst op niv. 3F zoals bedoeld in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen of op niv. B2 van het Europees referentiekader voor talen’
In je leerproces op school zal je werken aan je taalniveau zowel voor de generieke taaleisen op niveau 2F als voor de beroepsvereiste mondelinge taalvaardigheden op niv. 3F.

Werken met de oefenopdrachten 2016-2018
In het document ‘werken met de oefenopdrachten’ hebben wij een hoofdstuk ‘informatie voor de begeleider’ opgenomen met een toelichting KD PW 2019’ , waarbij links geplaatst zijn naar de documenten ‘‘Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (VE)’en ‘Servicedocument Taaleis cao kinderopvang 2018-2019.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenny Jaspers.