top of page

Exameneenheden Doktersassistent - serie 2016

DA - Exameneenheid A

Werkprocessen: B1-K1-W1, B1-K1-W2

DA - Exameneenheid B

Werkprocessen: B1-K2-W1, B1-K2-W3

DA - Exameneenheid C

Werkprocessen: B1-K2-W2

DA - Exameneenheid D

Werkprocessen: B1-K3-W1, B1-K3-W2

DA - Exameneenheid E

Werkprocessen: B1-K4-W1, B1-K4-W2

DA - Exameneenheid F

Werkprocessen: B1-K4-W3, B1-K4-W4

Crebo -  informatie

Crebo KD: 23180
Crebo Kwalificatie: 25473

Dit product is ontwikkeld voor

-

Doktersassistent

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dokters- Tandarts- en Apothekersassistent (STeAG)

Exameneenheden Doktersassistent - serie 2016
bottom of page