top of page

Exameneenheden Doktersassistent - serie 2018

DA - Exameneenheid A - 2018

Werkprocessen: B1-K1-W1, B1-K1-W2

DA - Exameneenheid B - 2018

Werkprocessen: B1-K2-W1, B1-K2-W3

DA - Exameneenheid C - 2018

Werkprocessen: B1-K2-W2

DA - Exameneenheid D - 2018

Werkprocessen: B1-K3-W1, B1-K3-W2

DA - Exameneenheid E - 2018

Werkprocessen: B1-K4-W1, B1-K4-W2

DA - Exameneenheid F - 2018

Werkprocessen: B1-K4-W3, B1-K4-W4

Crebo -  informatie

Crebo KD: 23180
Crebo Kwalificatie: 25473

Dit product is ontwikkeld voor

-

Doktersassistent

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dokters- Tandarts- en Apothekersassistent (STeAG)

Exameneenheden Doktersassistent - serie 2018
bottom of page