Aanpassingen Examens en servicedocumenten

Overzicht bijgestelde examens 2016

Examens

Datum Crebo KD Nr Code Examen-werkproces Aanpassing

07-05-2020

 

  Sociaal werk   B1-K1-W6  

Examenmatrijs van:

  • Servicedocument Sociaal werk-SMD serie 2018
  • Servicedocument Sociaal werk-SCW serie 2018

Productbeoordeling: presentatie

in

Gedragsobservatie: presentatie

24-04-2020   Pedagogisch Werk      

Bijlage servicedocument PW Berekening van de kerntaak GPM vervangen i.v.m. een foute titel van de kerntaak.

01-07-2019   Combi MZ-VZ  Alle profielen 4 MZBK1W5-VZBK1W8 Reageert op onvoorziene of crisissituaties 

Toelichting aangevuld
Criterium Legt uit welke interventie zij heeft toegepast en hoe zij daarmee rekening heeft gehouden met de problematiek van de cliënt op basis van de kennis van conflicthantering en crisissituaties riep vragen op.

In de toelichting is opgenomen: De kandidaat verantwoordt de onvoorziene en/of crisissituatie aan de hand van de kennis van conflicthantering en crisissituaties. Dit is kennis van een breed gebied; Immers een crisissituatie is vaak ook een onvoorziene situatie. Conflictsituaties kunnen wijzen op conflicten tussen personen maar kunnen ook gaan over conflicten tussen belangen. (Bijvoorbeeld als de beroepsbeoefenaar reageert op de vraag/wens van cliënt A, doet ze daarmee cliënt B tekort.) Kennis van conflicthantering en crisissituaties is daarmee ook breed en kan ook gebruikt worden in de verantwoording van de onvoorziene situatie.
01-07-2019   Maatschappelijke Zorg
- Begeleider gehandicaptenzorg
- Begeleider specifieke doelgroepen
5

MZ-B1-K1-W5

Reageert op onvoorziene of crisissituaties 

Toelichting aangevuld
Criterium Legt uit welke interventie zij heeft toegepast en hoe zij daarmee rekening heeft gehouden met de problematiek van de cliënt op basis van de kennis van conflicthantering en crisissituaties riep vragen op.

In de toelichting is opgenomen: De kandidaat verantwoordt de onvoorziene en/of crisissituatie aan de hand van de kennis van conflicthantering en crisissituaties. Dit is kennis van een breed gebied; Immers een crisissituatie is vaak ook een onvoorziene situatie. Conflictsituaties kunnen wijzen op conflicten tussen personen maar kunnen ook gaan over conflicten tussen belangen. (Bijvoorbeeld als de beroepsbeoefenaar reageert op de vraag/wens van cliënt A, doet ze daarmee cliënt B tekort.) Kennis van conflicthantering en crisissituaties is daarmee ook breed en kan ook gebruikt worden in de verantwoording van de onvoorziene situatie.
01-07-2019  

Maatschappelijke Zorg

- Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg

- Agogisch medewerker GGZ

- Thuisbegeleider

- Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen
9 MZ-B1-K2-W2 Levert een bijdrage aan kwaliteitszorg 

Toelichting aangevuld
In het kwalificatiedossier staat als extra bij de omschrijving van het werkproces: Voor Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg geldt aanvullend: Gebruikt waar mogelijk en gewenst informatie uit wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice en practice based evidence).
Dit staat bij de andere profielen niet.
Dit is wel als criterium opgenomen bij alle profielen niveau 4.

Opgenomen in toelichting:
In het kwalificatiedossier staat:
Voor Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg geldt aanvullend: Gebruikt waar mogelijk en gewenst informatie uit wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice en practice based evidence).
Dit staat bij de andere profielen niet. Wij hebben ervoor gekozen dit voor alle profielen op te nemen in het examen zodat dit examen gelijkwaardig is voor alle niveau 4 studenten. 

01-07-2019  

Maatschappelijke zorg

Profiel: Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
12 P3-K1-W3 Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten  Opdracht en beoordelingscriteria aangepast
In de opdracht voor het schrijven van een verantwoordingsverslag staat bij het tweede bolletje:
de manier waarop jij de naastbetrokkenen hebt betrokken aan de hand van kennis van het opbouwen, onderhouden en herstellen van het sociale netwerk
Dit kan de kandidaat niet verantwoorden omdat er geen naastbetrokkenen bij dit examen zijn.
Dit item is uit het examen gehaald, zowel in opdracht als in beoordelingscriteria. 
01-07-2019   Alle kwalificatiedossiers (behalve Dienstverlening en Servicemedewerker)     Alle examens waarin een verantwoordingsverslag gevraagd wordt Opdracht en beoordelingscriteria aangepast
In de opdracht voor het schrijven van een verantwoordingsverslag staat bij het tweede bolletje:
de manier waarop jij de naastbetrokkenen hebt betrokken aan de hand van kennis van het opbouwen, onderhouden en herstellen van het sociale netwerk
Dit kan de kandidaat niet verantwoorden omdat er geen naastbetrokkenen bij dit examen zijn.
Dit item is uit het examen gehaald, zowel in opdracht als in beoordelingscriteria. 
18-05-2017

23187

25491

Verzorgende IG

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

13 B1K2W3 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Het beoordelingscriterium: overleg met collega’s… was per abuis tweemaal in de beoordelingslijst van de gedragsobservatie opgenomen.

Het dubbele criterium is verwijderd, daarmee is automatisch de normering gewijzigd.

N.B. Dit geldt ook voor exameneenheid F van het voorbeeldarrangement
25-01-2017

79140

23178

Apothekersassistent

4 B1K1W4 Geeft instructies over medicatiegebruik

-Beoordelingscriteria toegevoegd
-Toelichting hierop aangepast

25-01-2017

79140

23178
Apothekersassistent 7 B1K2W2 Adviseert over en verkoopt zelfzorgmiddelen

-Opdracht gewijzigd: was gesprek, is verslag geworden (conform examenplan)
-Toelichting hierop aangepast

25-01-2017

79140

23178
Apothekersassistent 11 B1K4W1 Werkt aan eigen deskundigheid

-Examenvorm is aangepast: was product beoordeling , is examengesprek geworden
-Toelichting hierop aangepast

25-01-2017

79140

23180
Doktersassistent 8

B1K4W1

Werkt aan eigen deskundigheid

-Examenvorm is aangepast: was product beoordeling , is examengesprek geworden
-Toelichting hierop aangepast

25-01-2017

79140

23180
Tandartsassistent 8 B1K3W1 Werkt aan eigen deskundigheid

-Examenvorm is aangepast: was product beoordeling , is examengesprek geworden
-Toelichting hierop aangepast

20-09-2017

79140

23178

Apothekersassistent 11 B1K4W1 Werkt aan eigen deskundigheid

Resultaat is aangepast. De zin met ontwikkelplan is verwijderd. De eigen ontwikkeling is geen onderdeel van het examen. De essentie ligt o.i. hier niet, omdat het ontwikkelplan of de ontwikkeling van de student uitgebreid aan de orde komt binnen het onderwijs.

Aan criterium 4 ontbrak het woord behulp. Dit is toegevoegd.

20-09-2017

79140

23180

Tandartsassistent 8 B1K3W1

Werkt aan eigen deskundigheid

Resultaat is aangepast. De zin met ontwikkelplan is verwijderd. De eigen ontwikkeling is geen onderdeel van het examen. De essentie ligt o.i. hier niet, omdat het ontwikkelplan of de ontwikkeling van de student uitgebreid aan de orde komt binnen het onderwijs.

Aan criterium 4 ontbrak het woord behulp. Dit is toegevoegd.

20-09-2017

25473

23180

Doktersassistent 8 B1K4W1 Werkt aan eigen deskundigheid

Resultaat is aangepast. De zin met ontwikkelplan is verwijderd. De eigen ontwikkeling is geen onderdeel van het examen. De essentie ligt o.i. hier niet, omdat het ontwikkelplan of de ontwikkeling van de student uitgebreid aan de orde komt binnen het onderwijs.

Aan criterium 4 ontbrak het woord behulp. Dit is toegevoegd.

31-1-2019 23186 Tandartsassistent 7 B1K2W4 Zorgt voor logistiek en beheer

Zorgt voor logistiek en beheer

Het criterium: ‘Gaat zorgvuldig om met dilemma’s wat betreft kosten en baten waarbij eventuele kostenbesparing niet ten koste mag gaan van de dienstverlening’ is verwijderd, omdat het niet goed meetbaar is in de gedragsobservatie.

N.B. Dit geldt ook voor exameneenheid B van het voorbeeldarrangement

31-1-2019 23186 Tandartsassistent 10 B1K3W3 Werkt multidisciplinair samen en stemt werkzaamheden af

Het criterium: ‘Maakt zo nodig tijdig problemen, conflicten en (bijna) incidenten bespreekbaar’ is aangepast door ‘zo nodig’ te verwijderen.

Wanneer het niet plaats heeft gevonden dan wordt het criterium niet ingevuld en klopt de normering niet meer.

N.B. Dit geldt ook voor exameneenheid E van het voorbeeldarrangement

 

Servicedocumenten

Datum Crebo KD

Bijlage

Specificatie Aanpassing
27-1-2017 25488

Sociaal werk

Sociaal-cultureel werker
Lijst vakkennis en vaardigheden

WP B1-K1-W7

Verricht administratieve werkzaamheden

Expliciet geëxamineerd

Aangevinkt en geel gearceerd :

K20  ‘Heeft brede en specialistische kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
27-1-2017 25488

Sociaal werk

Sociaal-cultureel werker

Examenmatrijs

SW-SCW-B1-K1-W8 ontbrak

Toegevoegd:

SW- SCW-B1-K1-W8
27-1-2017 25489

Sociaal werk

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
Lijst vakkennis en vaardigheden

WP B1-K1-W7

Verricht administratieve werkzaamheden

Expliciet geëxamineerd

Aangevinkt en geel gearceerd :

K20  ‘Heeft brede en specialistische kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
27-1-2017 25489

Sociaal werk

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Examenmatrijs

SW-SMD-B1-K1-W8 ontbrak

Toegevoegd:

SW- SMD-B1-K1-W8