top of page

PIE - Pennenbakje

In deze opdracht ga je een pennenbakje maken.

Dit product is ontwikkeld voor

-

PRO

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

PRO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Ontwikkelgroep Pro (Praktijonderwijs)

PIE - Pennenbakje
bottom of page