top of page

Stichting Consortium Beroepsonderwijs is gecertificeerd examenleverancier en ontwikkelt (keuzedeel)examens voor: Afbouw, hout en onderhoud - Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek - Bouw en Infra - Creatieve Industrie - Techniek en procesindustrie - Zorg en Welzijn (in samenwerking met STEAG).

Veelgestelde vragen

Het materiaal is te talig.

Het streven is om het taalniveau aan te laten sluiten bij het opleidingsniveau van de student.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de hoeveelheid tekst in opdrachten te verminderen en om meer afwisseling van “lezen en doen” aan te brengen.

 

Is het mogelijk om de examens van de keuzedelen ook digitaal te beoordelen?

Ja, vanaf de start van het schooljaar 2020-2021 kunnen keuzedelen digitaal beoordeeld worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consulent beroepsonderwijs.

Kan de leeromgeving van het Consortium communiceren met de eigen ELO of leerlingvolgsystemen op school?

Het Consortium maakt voor het onderwijsmateriaal van het vmbo gebruik van de ELO ItsLearning om het materiaal in te publiceren. Indien u deze of een andere leeromgeving gebruikt, kan er een koppeling worden gemaakt met zogenaamde Single Sign-on. Wel dient uw ELO dan een zogenaamde AICC koppeling te ondersteunen.

In PIE keuzevak 1 plaat- en constructiewerk en keuzevak 12 verspaningstechnieken is weinig verdieping t.o.v. profielmodule 2?

Wij volgen de inhouden van de syllabus PIE en de examenprogramma’s PIE. Deze zijn leidend. Indien de examenprogramma’s van beide keuzevakken tegen de syllabus van profielmodule 2 wordt afgezet, komt deze overlap ook terug in de examenprogramma’s en de syllabus.

We constateren met deze opmerking dat er te veel overlap in de syllabus van de profielmodulen en de examenprogramma’s van de keuzevakken zit.

Aangezien ons materiaal hierop aansluit, komt dit hierin terug. De reden dat wij toch alles aanbieden (inclusief overlap) is dat een ander profiel mag kiezen uit een keuzevak PIE. Ook een leerling die geen basis heeft, vandaar moeten wij dit dekkend aanbieden. Indien deze keuzevakken i.c.m. het profiel PIE worden aangeboden zullen deze keuzevakken in de leerlijn moeten worden opgenomen om overlap eruit te halen. (Tenzij er door de school bewust voor wordt gekozen om de overlap deels aan te bieden.)

Op welke manier kan ik een bestelling plaatsen?

Via onze Webwinkel bestelt u snel en wanneer het u uitkomt.

Wat moet ik vastleggen rondom de examinering? Moet dat met een examendossier?

Het is niet wettelijk verplicht om een examendossier te hebben (dus geen regels).
De Examencommissie moet kunnen onderbouwen en aantonen dat ze op een juiste, objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden voor diplomering.

Studenten en anderen (inspectie) moeten kunnen herleiden hoe het examen heeft plaatsgevonden en met welke resultaten de student het examen heeft afgelegd.

De inspectie gaat ervan uit dat mbo-scholen het benodigde bewijs (dat de basis vormt voor het vaststellen of de student zijn diploma kan ontvangen) tot anderhalf jaar na diplomering bewaren.
Dat is nodig om haar toezicht goed uit te kunnen oefenen.

Bronnen:

In PIE keuzevak 2 booglasprocessen zit de Techno-Skillskaart MIG MAG lassen 1.
Dit is dezelfde als profielmodule 2 bewerken en verbinden (Blikjespers). Is er geen verdieping?

Een leerling hoeft volgens de syllabus van PIE slechts een hechtlas te maken in profielmodule 2 bewerken en verbinden van materialen. Techno-Skills MIG MAG 1 gaat veel verder dan dat, daarom is het advies om profielmodule 2 en keuzevak booglasprocessen te combineren in de leerlijn.

Verdere verdieping zit in Techno-Skills MIG MAG lassen 2, TIG Lassen, Beklede elektrode etc. om in het keuzevak Booglasprocessen te verdiepen.

Wat is het verschil tussen een examengesprek en een CGI (Criteriumgericht Interview)?

Het CGI zien wij als inhoudelijk deel van het totale examengesprek. Een examengesprek bestaat uit een inleiding op het gesprek, het inhoudelijk gedeelte (het CGI) en de afronding.

Ik zie dat er een fout staat in een tekening of Techno-Skills. Wat nu?

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u een fout tegenkomt in een tekening of Techno-Skills. Indien dit het geval is, stuurt u een mailtje naar feedback@consortiumbo.nl. De opmerking komt dan bij de betreffende ontwikkelgroep, waarna u feedback krijgt over het vervolg van uw opmerking.

De fouten in de reeds aangeboden toetsvragen binnen itslearning moeten worden opgelost.

De toetsvragen zijn nagekeken en de fouten zijn opgelost. Het kan zijn dat er nog steeds iets in staat. In dat geval vragen wij docenten een mail te sturen aan feedback@consortiumbo.nl zodat dit opgelost kan worden. Wij vragen wel een concreet voorbeeld voor aanpassing.

In welke Techno-Skills vind ik PLC Techniek terug?

In de volgende Techno-Skills

  • Pneumatiek IV Elektrische besturing van ventielen.
  • Pneumatiek V Schema lezen en ontwerpen.
  • Digitale techniek.
  • Relaistechnieken IV - Programmeerbare relais.

Is er een universele lijst voor het maken van een begroting voor Elektro- en installatietechniek (calculatie)?

In elke basishuisinstallatie Techno-Skills kaart, staat in de vaardighedenkaart een dergelijke lijst.

Wat is het verschil tussen (een verslag als) beroepsproduct en een examenverslag?

In beide gevallen is er sprake van een productbeoordeling. Het betreft echter twee soorten producten: een beroepsproduct zoals een begeleidingsverslag, een zorgplan, een media-ontwerp, een onderhoudsplan of een houten tafel en een examenproduct zoals een examenverslag.

 

Een beroepsproduct is in het kwalificatiedossier beschreven bij de beroepsinhoud.

Een examenproduct geeft de kandidaat de gelegenheid aan te tonen dat hij/zij een bewust bekwame, beginnend beroepsbeoefenaar is.

Van Syllabus naar opdrachten: Hoe is zichtbaar welke opdrachten welk gedeelte van de syllabus afdekken?

In deze overzichten hebben we op een overzichtelijke manier weergegeven welke Praktijkopdrachten en Techno-Skills voor elke profielmodule en/of keuzevak zijn ontwikkeld.

Wat kan ik met Digi-info?

Wij hebben een powerpoint gemaakt met gesproken tekst over digi-info. Bekijk hem hier.

Hoelang is een voucher geldig?

Een voucher is tot twee jaar na afgiftedatum geldig.

Er staan fouten in de diagnostische toetsen van de Techno-Skills kaarten die moeten worden opgelost.

Alle fouten die worden gemaild naar feedback@consortiumbo.nl worden binnen afzienbare tijd (richtlijn: één week) aangepast en dit wordt teruggecommuniceerd naar de indiener.

Kan ik als student op rekening bestellen?

Dat is niet mogelijk.

Mijn school gebruikt Itslearning al als ELO. Kan ik via mijn eigen school in jullie systeem inloggen?

Indien uw school Its Learning gebruikt als ELO kunt u uw leerlingen via een zogenaamde AICC link laten inloggen. U kunt hierover contact opnemen met de ICT Helpdesk van het Consortium Beroepsonderwijs, icthelpdesk@consortiumbo.nl

Er wordt in de Techno-Skills en opdrachten geen onderscheid gemaakt tussen Basis, kader en Gemengde leerweg.

Techno-Skills worden ontwikkeld op basis van deeltaken en eindtermen in de syllabus of examenprogramma. Elke deeltaak en/of eindterm is gekoppeld aan BB/KB/GL. Dit betekent dat een BB leerling een ander arrangement uitvoert dan KB/GL.

De reden waarom dit nauwelijks zichtbaar is komt doordat er in de syllabus en examenprogramma’s slechts bij enkele kleine onderdelen onderscheid wordt gemaakt tussen BB/KB/GL. Wij volgen de syllabus en examenprogramma’s.

In de eindtoetsen staan vragen van een behoorlijk niveau. Hoe is de afstemming op het CSPE gewaarborgd?

In een CSPE PIE staat niets wat niet in de syllabus van PIE/BWI is vastgelegd. Dat mag volgens de wet niet. Aangezien wij de syllabus volgen en controleren op de dekkingsgraad is dit gewaarborgd.

In hoeverre kan met het Consortium onderwijsmateriaal een goede aansluiting worden gewaarborgd van vmbo op het mbo?

Ons materiaal maakt gebruik van hetzelfde didactische model als de mbo opleidingen die Consortium materiaal afnemen. Dit model is gebaseerd op een bepaalde cyclus (PDCA) die Consortium breed wordt gehanteerd. De verschijningsvormen van de uitwerking van deze cyclus kunnen afwijken. Hierover is door de betreffende docenten in de vmbo en mbo ontwikkelteams goed nagedacht. Bijvoorbeeld: Een vmbo leerling maakt gebruik van vier stappen.

Oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en controleren en reflecteren. Omdat bij bijvoorbeeld een mbo-2 opleiding ook meer naar het proces van de leerling wordt gekeken, zijn enkele van deze stappen uit elkaar gehaald om het proces inzichtelijker te maken voor de leerling.

 

Waarom is er in augustus 2020 een wijziging geweest in het servicedocument ‘Omzetting naar cijfers’?

De wijziging is gedaan met het oog op de invoering van de compensatieregeling voor keuzedelen.

Afgelopen periode hebben wij vanuit diverse gebruikers feedback ontvangen op ons servicedocument ‘Omzetting naar cijfers’. De feedback richtte zich op de keuze om bij meer dan één onvoldoende beoordeling het cijfer ‘4’ te geven. Gezien de compensatieregeling keuzedelen zou dit kunnen betekenen dat een kandidaat zonder inspanning toch het diploma behaalt. Dit is geen wenselijke situatie.

 

Omdat in de zomer 2020 het systeem van digitaal beoordelen ook geschikt gemaakt is voor het beoordelen van keuzedelen én het van vele gebruikers de wens is om een onvoldoende (voor keuzedelen) om te zetten in een cijfer zijn wij opnieuw in gesprek gegaan.

Bij verschillende externe gebruikers hebben we diverse scenario’s opgehaald en vervolgens besproken. Door de vele verschillende scenario’s met allemaal voors en tegens realiseren wij ons terdege dat uiteindelijk elke keuze discutabel kan zijn. We hebben desalniettemin gekozen voor een oplossing die:

• tegemoet komt aan de ontvangen feedback (compensatieregeling keuzedelen);

• eenvoudig is (voor zowel de handmatige berekening als de berekening binnen digitaal beoordelen);

• meer recht doet aan het aantal beoordelingen in een examen.

Het gekozen scenario is als volgt:

“Voor de omzetting van de scores O in een keuzedeelexamen naar een cijfer worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• als het aantal beoordelingen met een score onvoldoende in het examen kleiner of gelijk is aan 50%, dan is het cijfer voor het examen een 5;

• als het aantal beoordelingen met een score onvoldoende in het examen groter is dan 50%, dan is het cijfer voor het examen een 3.

Bij de omzetting van een onvoldoende naar een cijfer gaan wij ervan uit dat de kandidaat een relevante uitvoering gegeven heeft aan de examenopdracht en bijbehorende beoordelingscriteria.”

 

Alle examens moeten los van elkaar geëxamineerd worden.

Examens kunnen in een logische ordening, binnen een bepaalde examenperiode, afgenomen worden. Dit wordt vastgelegd in het Examenplan van de school.

Het is wél mogelijk om bij het Consortium Beroepsonderwijs een examenarrangement (of eenheid) te laten maken.

Het vier-ogen-principe houdt in dat ieder examen altijd door twee personen afgenomen moet worden.

Nee, het is belangrijk dat er sprake is van een intersubjectieve beoordeling: in het hele examenproces beoordelen dan meerdere examinatoren met meerdere beoordelingsvormen op meerdere momenten de prestaties van een kandidaat.

Moet een beoordeling verplicht onderbouwd worden?

Nee, het onderbouwen van een beoordeling is niet wettelijk verplicht. De keuze is aan de school(organisatie).

Voor zowel de kandidaten als examencommissies kan een onderbouwing helpen om uit te leggen hoe tot een oordeel gekomen is. De onderwijsinspectie kijkt er ook op deze wijze naar. Zij vragen om transparantie in het beoordelingsproces en de onderbouwing is daarvan onderdeel.

 

Wat is het verschil tussen ‘Afnamecondities’ en ‘Examencondities’?

Wij maken inderdaad verschil tussen deze twee termen. Dit heeft te maken met de scheiding van verantwoordelijkheid van de examenleverancier en de school.

 

Afnamecondities zijn de voorwaarden en omstandigheden waaronder een examen wordt afgenomen: examenduur, taakcomplexiteit, mate van zelfstandigheid/verantwoordelijkheid taakuitvoering, ruimte, materialen, middelen en/of materieel. Afnamecondities zijn een voorwaarde om de beoordelingscriteria volledig en op niveau aan te kunnen tonen.IHKHT
Afnamecondities zijn opgenomen in of toegevoegd aan het examen. Een examinator heeft de taak te checken of er aan de afnamecondities voldaan is alvorens het examen start.

 

Examencondities zijn de voorwaarden en richtlijnen volgens wet- en regelgeving in examinering, vastgelegd in het handboek examinering van de onderwijsorganisatie.

In PIE keuzevak 8 praktisch booglassen zit de Techno-Skills MIG MAG lassen 1.
Deze zit ook in profielmodule 2 bewerken en verbinden(Blikjespers). Er is geen verdieping?

Praktisch booglassen is ontstaan vanuit keuzevak Booglassen 2 (oud keuzevak). Omdat er geen ‘verdiepende’ keuzevakken meer mogen zijn, wordt een combinatie van de twee keuzevakken lassen geadviseerd.

Overlap vanuit de examenprogramma’s wordt hiermee eruit gehaald en leerlingen krijgen dan toch nog verdieping met de Techno-Skills hierboven i.c.m. veel oefenwerkstukjes. In onze omschrijving staat dat een docent buiten de basis van bovenstaande Techno-Skills eigen opdrachten kan gebruiken om de vaardigheid met veel oefenen goed onder de knie te krijgen.

Kunnen we een gedragsbeoordeling vervangen door een examengesprek of -presentatie?

Wij zijn van mening dat dit niet per definitie kan. Wij hanteren het principe dat gedrag wordt beoordeeld door een gedragsobservatie; het gaat tenslotte om het tonen van vaardigheden en niet om het uitleggen hoe je een vaardigheid uitgevoerd hebt.

Is het verplicht zowel de examenperiode als de examentijd op te nemen in het examenplan?

Het examenplan is een plan van de opleiding dat vaak volgens format ingevuld wordt. SCB kan hierover geen uitspraak doen. De reden dat examenduur (genoteerd in examentijd en/of examenperiode) opgenomen is in het examen ligt hem in de norm voor valide exameninstrumenten en gelijkwaardigheid in de afname van een examen.

Hoe weet ik of mijn bestelling is aangekomen?

Wanneer u via de webwinkel heeft besteld, ontvangt u, binnen enkele minuten na het voltooien van de bestelling, een orderbevestiging per e-mail.

Geen orderbevestiging ontvangen?  Gebruik het contactformulier (check eerst uw spambox!)

In de Techno-Skills zijn toetsen opgenomen. Wat is het doel van deze toets?

Het doel van de toetsen in de Techno-Skills kaarten is diagnostisch. De leerling kan kijken of de stof vanuit de kenniskaarten wordt beheerst. De antwoorden van deze toetsen worden niet opgeslagen.

Hoe kan ik als organisatie op rekening bestellen?

Om op rekening te kunnen bestellen stuurt u een mail.

Uw aanvraag word in behandeling genomen en u ontvangt van ons zo spoedig mogelijk bericht.

 

 

Moet een persoon die een verpleegtechnische vaardigheid aftekent zelf bevoegd en bekwaam zijn en/of moet de persoon zelf BIG-geregistreerd zijn?*

(*In examens waarbij verpleegtechnische vaardigheden beoordeeld worden staat “Bij iedere handeling is een handtekening gegeven door iemand die bevoegd en bekwaam is volgens de wet BIG.” De veelgestelde vraag is dan ook gericht op deze tekst.)

 

Degene die een verpleegtechnische vaardigheid aftekent moet bevoegd en bekwaam zijn in de betreffende verpleegtechnische handeling. Tevens moet deze de eisen uit de wet BIG kennen. Deze persoon hoeft niet BIG-geregistreerd te zijn.

Hoe werk ik met oefenopdrachten?

Wij hebben een powerpoint gemaakt met gesproken tekst die laat zien hoe je onze oefenopdrachten kan inzetten. Bekijk hem hier.

Kan een examen online afgenomen worden?

Ja, dit kan. Examengesprekken en -presentaties kunnen eenvoudig via een online vergaderruimte uitgevoerd worden. Sommige gedragsbeoordelingen lenen zich daar ook voor.

Bij voorkeur gaat het om live-afnamen (in verband met authenticiteit: uitvoering door examenkandidaat). Wellicht ten overvloede attenderen wij u hier op de mogelijke ethische aspecten en de privacywetgeving (AVG).

 

Is de afnameperiode (zie voorblad per examen) hetzelfde als de examenperiode, zoals genoemd in het servicedocument exameninstrumenten SCB en de dekkingsoverzichten?

Nee, afnameperiode en examenperiode zijn niet hetzelfde.

Met een afnameperiode wordt de concrete datum/periode van het schooljaar bedoeld waarop het examen plaatsvindt.

Het begrip examenperiode is niet gekoppeld aan een datum of schoolperiode, maar is een richtinggevende tijdsindicatie waarbinnen het examen uitgevoerd kan worden (zie ook ‘Toelichting op examenduur’ in het servicedocument ‘Exameninstrumenten SCB’ in Digibib).

Kan een niet-vakinhoudsdeskundige ingezet worden als examinator bij een beroepsgericht examen?

Het is aan de examencommissie om de deskundigheid van (praktijk)examinatoren te borgen. De wet bepaalt niet wat die deskundigheid inhoudt.

Wij redeneren dat er voor een examinator twee elementen van deskundigheid zijn: deskundig in het vak en deskundig in examineren.

 

Een examenkandidaat moet tijdens het afleggen van zijn/haar examen aantonen dat hij/zij voldoet aan het voorgeschreven beheersingsniveau. Als iemand niet vakinhoudsdeskundig is, is het erg lastig om te beoordelen of de examenkandidaat het vereiste niveau beheerst.

 

Een niet-vakinhoudsdeskundige die wel deskundig is in examineren zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden als tweede examinator bij een examengesprek (‘Aantekeningen maken’).

 

Consortium Beroepsonderwijs zegt dat we alle oefenopdrachten moeten doen.

Nee, dat hoeft niet. De onderwijsinstelling maakt zelf een keuze in het gebruik van het aangeboden materiaal.

Ondersteunende producten bij Zorg en Welzijn, zoals bijvoorbeeld de Kennisvragenbank, moeten apart worden aangeschaft.

De licentie bestaat uit de Beroepsopdrachten en al de ondersteunende leermiddelen, met uitzondering van het Didactisch Elektronisch Patiëntendossier (D-EPD).

Worden de BWI/PIE leerlingen met het Consortiummateriaal voldoende voorbereid op het CSPE?

Absoluut. Wij nemen de syllabus voor de profielmodulen en de examenprogramma’s voor de keuzevakken als basis voor de ontwikkeling van ons onderwijsmateriaal.

Is er een wijziging voor het berekenen van de V/G voor een kerntaak bij oudere examenseries van Zorg en Welzijn?

Ja. In de series van voor 2020 werd de kerntaak berekend met de formule (1) 'de helft + 1 van de werkprocessen is goed (en de rest minimaal voldoende) = goed'. Vanaf de serie 2020 is de formule (2) '51% van het aantal werkprocessen onder een kerntaak goed (en de rest minimaal voldoende) = goed'.

Als u gebruik maakt van digitaal beoordelen, ook voor oudere series, dan wordt tweede formule gehanteerd.

Zie ook de vraag "Waarom is er opnieuw een wijziging geweest in het servicedocument ‘Omzetting naar cijfers’?"

Hoe kan de kennisvragenbank gebruikt worden?

Wij hebben een powerpoint gemaakt met gesproken tekst over het gebruik van de kennisvragenbank. Bekijk hem hier.

Is er een document beschikbaar met de vaststellingsprocedure binnen Consortium?

Ja. Bij onze nieuwe examenserie hebben wij in Digibib diverse servicedocumenten gevoegd. In het servicedocument ‘Exameninstrumenten SCB’ beschrijven wij onze uitgangspunten bij het maken van de exameninstrumenten en geven wij een indruk van het productieproces, waar constructie, vaststelling en kwaliteitsborging onderdeel van zijn.

 

 

 

 

Moet je lid zijn van het Consortium Beroepsonderwijs om te mogen bestellen?

Ja, alleen aangesloten scholen kunnen materiaal bij ons bestellen

Hoe kan mijn organisatie zich aansluiten bij het Consortium Beroepsonderwijs?

Neem contact op met één van onze consultenten, zij bespreken graag met je de mogelijkheden

 

Consulentenoverzicht >

Met de Feedbackknop in Digibib kun je rechtstreeks feedback geven aan de student.

De feedbackknop is bedoeld om feedback te geven op de betreffende leermiddelen aan het Consortium Beroepsonderwijs. Hierdoor kunnen mogelijke problemen/vragen/fouten snel beantwoord en eventueel opgelost worden. Dit geldt ook voor examens.

Hoe gebruik ik de casuïstiek?

Wij hebben een powerpoint gemaakt met gesproken tekst over het gebruik van casuïstiek. Bekijk hem hier.

Voordat je met de examens van het Profieldeel mag starten, moet je eerst alle examens van het Basisdeel doen.

Dit mag gecombineerd worden. Iedere school bepaalt haar eigen clustering en legt dit vast in het Examenplan.

In keuzevak 9 CNC-technieken zit de Techno-Skills CNC 1 basis. Deze zit ook in profielmodule 1 Ontwerpen en maken. Er is geen verdieping?

Techno-Skills CNC basis komt inderdaad ook voor in profielmodule 1 en dient als ‘basis’ voor CNC. Aangezien het keuzevak CNC Technieken ook door andere profielen aangeboden kan worden zit deze in het standaard arrangement van dit keuzevak.

Indien u dit aanbiedt i.c.m. het profiel PIE, is het raadzaam profielmodule 1 en het keuzevak CNC te combineren om overlap uit de examenprogramma’s te beperken. Verdere verdieping wordt gedaan in dit keuzevak d.m.v. drie extra praktijkopdrachten die gemaakt zijn vanuit het project CNC Programmeertechnieken.

Hoe ziet het schoolexamen van de keuzevakken eruit?

Het Consortium heeft een aantal jaren geleden volop meegewerkt aan de landelijke schoolexamenbank. Deze examenitems, aangevuld met eigen ontwikkelde examenitems, hebben wij opgenomen als toetsing in ons materiaal. Deze items kunnen door de scholen gebruikt worden om schoolexaminering vorm te geven.

 

Deze landelijke schoolexamenbank stelt docenten in staat zelf schoolexamens samen te stellen of een voorbeeldexamen te downloaden. Een schoolexamen bestaat dan altijd uit: Kennisvragen, Praktijkoefeningen en een combinatie van beide, afhankelijk van het niveau van de leerling (BB/KB/GL). Een school is zelf verantwoordelijk voor haar eigen schoolexamens en de landelijke schoolexamenbank is slechts een hulpmiddel.

 

Kijk meer meer informatie op de website van Platforms vmbo.

Wat is een leermodule?

Wij hebben een powerpoint gemaakt met gesproken tekst die laat zien wat een leermodule is. Bekijk hem hier.

Leerlingen moeten zelf teveel zaken opzoeken, de docent moet alles zelf nog inrichten, klopt dit?

Wij bieden geen kant en klare methode. Wij vinden dat elke leerling, docent, school, regio anders is en dat hier een andere leerlijn nodig is. Dit maatwerk bieden wij en richten wij samen met de school in! Tijdens een sessie met ons richten wij samen met de school alles naar wens in.

Wat is belangrijk om te weten over een examen met een voorbereidende opdracht?

De voorbereidende opdracht wordt ingezet voorafgaand aan het examen en regelt de toegang tot het examen. De voorbereidende opdracht is hiermee voorwaardelijk. In onze examens nemen wij deze voorwaardelijkheid op als specifieke afnameconditie.

Naast deze specifieke afnameconditie zijn er overige afnamecondities. Hierin wordt de eenduidigheid van het niveau van de context geborgd. De voorbereidende opdracht wordt uitgevoerd op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar, zoals geformuleerd in de afnamecondities van het examen.

 

De uitgevoerde opdracht wordt beoordeeld door een inhoudsdeskundige begeleider op authenticiteit, relevantie en actualiteit. Een hulpmiddel bij het beoordelen en vastleggen hiervan, is toegevoegd als servicedocument onder de titel ‘Servicedocument Verklaring Authenticiteit, Relevantie en Actualiteit’.

 

Omdat het voor elke student vooraf helder moet zijn aan welke voorwaarden hij moet voldoen om aan een examen deel te mogen nemen, moet de voorbereidende opdracht duidelijk vastgelegd en tijdig gecommuniceerd worden. Dit kan in de onderwijsovereenkomst waar verwezen wordt naar de studiehandleiding en/of de onderwijs- en examenregeling (OER), waarin deze voorwaarden uitgewerkt zijn.

 

Voor bovenstaande baseren wij ons op de herziene versie van de Handreiking Voorwaardelijke toetsing en examinering van september 2018.

Omwille van duidelijk vastleggen en helder communiceren, heeft SCB de voorbereidende opdracht vermeld in het dekkingsoverzicht. Het dekkingsoverzicht is te vinden onder de knop Toetstechnische verantwoording in Digibib.

 

Omdat de voorbereidende opdracht een vastgelegde afnameconditie betreft, kan deze niet worden vervangen door een andere opdracht, ook niet wanneer deze lijkt op de voorbereidende opdracht.

Wel kan de voorbereidende opdracht worden opgenomen in het onderwijs.

 

Digibib voldoet voor opleiding Metaal, maar vraagt uitbouw naar opleiding E&I. Wanneer kunnen we dit verwachten?

In de productcatalogus staan onze producten. Wil je meer weten over de planning? Neem dan contact op met Tom Wehrens, Ontwikkelteamleider.

Klopt het dat de formulieren ‘Waarnemen en aantekeningen maken’ en ‘Verklaring ARA’ puur hulpmiddelen zijn?

Ja, dit zijn inderdaad servicedocumenten. Het formulier Waarnemen en aantekeningen maken sluit aan bij de door ons uitgedragen WACKER-methodiek.

Het servicedocument ‘Verklaring Authenticiteit, Relevantie en Actualiteit (ARA)’ is tevens een hulpmiddel. Als er in een examen sprake is van een voorbereidende opdracht met een voorwaardelijke status is het wel het advies hiervan gebruik te maken, tenzij de opleiding de authenticiteit, relevantie en actualiteit op een andere wijze kan borgen. Dit staat dan tevens opgenomen bij de afnamecondities.

 

Er zijn geen teken-tutorials bekend m.b.t. installatietechniek. Kan Consortium hierin iets betekenen?

Wij staan open om tutorials van elke 2d/3d CAD leverancier te plaatsen in ons materiaal. Op dit moment hebben twee leveranciers hiervan gebruik gemaakt.

Indien de school een ander tekenpakket gebruikt dan wij in ons materiaal aanbieden (keuze uit twee), kan dit zo geplaatst worden door de betreffende school. Ons materiaal kan dus worden uitbreiden met eigen materiaal of materiaal van een leverancier.

Wat is het verschil tussen voldoende en goed?

Voldoende betekent: vertrouwen in de kandidaat als beginnend beroepsbeoefenaar. Goed betekent: geen enkele aanmerking op het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar.

Wat is een wijziging in een examen en wanneer moet het examen opnieuw vastgesteld worden?

In de norm voor valide exameninstrumenten staat: “De school kan de wens hebben om te wijzigen in het exameninstrument. De school moet via de routes de wijziging (laten) doorvoeren. Dat geldt voor alle wijzigingen, van spelfouten tot het aanpassen van de opdracht.”

Na een wijziging moet de validiteit van het exameninstrument opnieuw worden vastgesteld door de examencommissie.

In de instructie voor de examinator staat (punt 5): “Een onvoldoende aangetoonde indicator leidt tot een onvoldoende van het beoordelingscriterium.” Wat wordt bedoeld met ‘onvoldoende aangetoond’?

Met het woord ‘aangetoond’ bedoelen wij dat de indicator minimaal voldoende moet zijn. De constructeurs hebben de indicatoren zo gekozen dat deze het te beoordelen criterium op cruciale punten dekt. Als een indicator niet voldoende hoeft te zijn (cruciaal) om het criterium te dekken is die niet opgenomen. Daardoor is elke indicator daadwerkelijk van belang en leidt een onvoldoende beoordeelde indicator tot een onvoldoende voor de beoordeling van het criterium. We beoordelen uiteindelijk de essentie van de in de context uitgevoerde examenopdracht (die groter is dan alleen de criteria die beoordeeld worden).

Aan welke eisen moet de afname van een examen voldoen als dit in simulatie afgenomen wordt?

Wij adviseren hierbij gebruik te maken van het 5D model van Gulikers e.a.
Klik hier voor meer informatie en kijk bij ‘Overige downloads’.

bottom of page