top of page

Wij ontwikkelen onderwijsmateriaal en examens van hoge kwaliteit, waarbij we inspelen op de wensen van de beroepspraktijk én de leefwereld van studenten.
Als gecertificeerd examenleverancier zijn wij op de hoogte van alle wet- en regelgeving omtrent het afnemen en beoordelen van examens.

Examens en onderwijsmateriaal

Aanbod examens en onderwijsmateriaal

Product

Keuzevak PIE K03 - Klimaattechnologie

Examens MZ - Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

Visie op examinering

Visie op examinering

Heeft je school vragen over examens of examinering? Wij luisteren met belangstelling naar de uitdagingen die je tegenkomt in de praktijk.

Het Consortium werkt vanuit het principe Van, voor en door scholen. Daardoor heeft ons uitgebreide netwerk in onderwijsland inspraak in de inzet en samenstelling van onze producten en diensten.

Onderwijsmateriaal bestellen

Bestellen als onderwijsinstelling

Als onderwijsinstelling leermateriaal bestellen voor je studenten? Dit kan door vouchers te kopen. Met een voucher kan de student afrekenen in de webwinkel van de Digibib.

 

Bestellen als student

Je kunt direct bestellen in de Digibib. Afrekenen kan met iDEAL of een voucher die je van je school hebt ontvangen. Ga je voor het eerst gebruik gaan maken van de Digibib? Maak dan eerst account aan.

 

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Box Delivery_edited.jpg

Examens in ontwikkeling

                                                           Crebo of                                                     Beoogde

Exameninstrument                        Keuzedeel                  Certificaat            opleverdatum*                         Opmerkingen              

Crossmediaal communiceren

K0250

Nee

Allround laborant

Nog niet bekend

N.v.t.

BSO 4 tot 8 jaar

K0793

Nee

Biologisch medisch analist

Nog niet bekend

N.v.t.

Chemisch-fysisch analist

Nog niet bekend

N.v.t.

* onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, wijziging dossiers, e.d.

In de digibib vind je je praktijkexamens en leermaterialen.

Itsdigibib is een leermanagementsysteem met de content uit de digibib.

De trainingen van Training en advies vind je in ons LMS

Veelgestelde vragen

Het vier-ogen-principe houdt in dat ieder examen altijd door twee personen afgenomen moet worden.

Nee, het is belangrijk dat er sprake is van een intersubjectieve beoordeling: in het hele examenproces beoordelen dan meerdere examinatoren met meerdere beoordelingsvormen op meerdere momenten de prestaties van een kandidaat.

Alle examens moeten los van elkaar geëxamineerd worden.

Examens kunnen in een logische ordening, binnen een bepaalde examenperiode, afgenomen worden. Dit wordt vastgelegd in het Examenplan van de school.

Het is wél mogelijk om bij het Consortium Beroepsonderwijs een examenarrangement (of eenheid) te laten maken.

Voordat je met de examens van het Profieldeel mag starten, moet je eerst alle examens van het Basisdeel doen.

Dit mag gecombineerd worden. Iedere school bepaalt haar eigen clustering en legt dit vast in het Examenplan.

Is het mogelijk om de examens van de keuzedelen ook digitaal te beoordelen?

Ja, vanaf de start van het schooljaar 2020-2021 kunnen keuzedelen digitaal beoordeeld worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consulent beroepsonderwijs.

Moet een persoon die een verpleegtechnische vaardigheid aftekent zelf bevoegd en bekwaam zijn en/of moet de persoon zelf BIG-geregistreerd zijn?*

(*In examens waarbij verpleegtechnische vaardigheden beoordeeld worden staat “Bij iedere handeling is een handtekening gegeven door iemand die bevoegd en bekwaam is volgens de wet BIG.” De veelgestelde vraag is dan ook gericht op deze tekst.)

 

Degene die een verpleegtechnische vaardigheid aftekent moet bevoegd en bekwaam zijn in de betreffende verpleegtechnische handeling. Tevens moet deze de eisen uit de wet BIG kennen. Deze persoon hoeft niet BIG-geregistreerd te zijn.

Wat moet ik vastleggen rondom de examinering? Moet dat met een examendossier?

Het is niet wettelijk verplicht om een examendossier te hebben (dus geen regels).
De Examencommissie moet kunnen onderbouwen en aantonen dat ze op een juiste, objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden voor diplomering.

Studenten en anderen (inspectie) moeten kunnen herleiden hoe het examen heeft plaatsgevonden en met welke resultaten de student het examen heeft afgelegd.

De inspectie gaat ervan uit dat mbo-scholen het benodigde bewijs (dat de basis vormt voor het vaststellen of de student zijn diploma kan ontvangen) tot anderhalf jaar na diplomering bewaren.
Dat is nodig om haar toezicht goed uit te kunnen oefenen.

Bronnen:

Aan welke eisen moet de afname van een examen voldoen als dit in simulatie afgenomen wordt?

Wij adviseren hierbij gebruik te maken van het 5D model van Gulikers e.a.
Klik hier voor meer informatie en kijk bij ‘Overige downloads’.

Moet een beoordeling verplicht onderbouwd worden?

Nee, het onderbouwen van een beoordeling is niet wettelijk verplicht. De keuze is aan de school(organisatie).

Voor zowel de kandidaten als examencommissies kan een onderbouwing helpen om uit te leggen hoe tot een oordeel gekomen is. De onderwijsinspectie kijkt er ook op deze wijze naar. Zij vragen om transparantie in het beoordelingsproces en de onderbouwing is daarvan onderdeel.

 

Klopt het dat de formulieren ‘Waarnemen en aantekeningen maken’ en ‘Verklaring ARA’ puur hulpmiddelen zijn?

Ja, dit zijn inderdaad servicedocumenten. Het formulier Waarnemen en aantekeningen maken sluit aan bij de door ons uitgedragen WACKER-methodiek.

Het servicedocument ‘Verklaring Authenticiteit, Relevantie en Actualiteit (ARA)’ is tevens een hulpmiddel. Als er in een examen sprake is van een voorbereidende opdracht met een voorwaardelijke status is het wel het advies hiervan gebruik te maken, tenzij de opleiding de authenticiteit, relevantie en actualiteit op een andere wijze kan borgen. Dit staat dan tevens opgenomen bij de afnamecondities.

 

Wat is het verschil tussen ‘Afnamecondities’ en ‘Examencondities’?

Wij maken inderdaad verschil tussen deze twee termen. Dit heeft te maken met de scheiding van verantwoordelijkheid van de examenleverancier en de school.

 

Afnamecondities zijn de voorwaarden en omstandigheden waaronder een examen wordt afgenomen: examenduur, taakcomplexiteit, mate van zelfstandigheid/verantwoordelijkheid taakuitvoering, ruimte, materialen, middelen en/of materieel. Afnamecondities zijn een voorwaarde om de beoordelingscriteria volledig en op niveau aan te kunnen tonen.IHKHT
Afnamecondities zijn opgenomen in of toegevoegd aan het examen. Een examinator heeft de taak te checken of er aan de afnamecondities voldaan is alvorens het examen start.

 

Examencondities zijn de voorwaarden en richtlijnen volgens wet- en regelgeving in examinering, vastgelegd in het handboek examinering van de onderwijsorganisatie.

Kan een niet-vakinhoudsdeskundige ingezet worden als examinator bij een beroepsgericht examen?

Het is aan de examencommissie om de deskundigheid van (praktijk)examinatoren te borgen. De wet bepaalt niet wat die deskundigheid inhoudt.

Wij redeneren dat er voor een examinator twee elementen van deskundigheid zijn: deskundig in het vak en deskundig in examineren.

 

Een examenkandidaat moet tijdens het afleggen van zijn/haar examen aantonen dat hij/zij voldoet aan het voorgeschreven beheersingsniveau. Als iemand niet vakinhoudsdeskundig is, is het erg lastig om te beoordelen of de examenkandidaat het vereiste niveau beheerst.

 

Een niet-vakinhoudsdeskundige die wel deskundig is in examineren zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden als tweede examinator bij een examengesprek (‘Aantekeningen maken’).

 

Kan een examen online afgenomen worden?

Ja, dit kan. Examengesprekken en -presentaties kunnen eenvoudig via een online vergaderruimte uitgevoerd worden. Sommige gedragsbeoordelingen lenen zich daar ook voor.

Bij voorkeur gaat het om live-afnamen (in verband met authenticiteit: uitvoering door examenkandidaat). Wellicht ten overvloede attenderen wij u hier op de mogelijke ethische aspecten en de privacywetgeving (AVG).

 

Vragen

Heb je een vraag die niet tussen de Veelgestelde vragen staat? Onze medewerkers helpen je graag verder.

Neem contact met ons op.

 

 

Gecertificeerd examenleverancier

Consortium Beroepsonderwijs en Stichting Examinering Assisterende beroepen in de Gezondheidszorg zijn in 2021 gehercertificeerd als examenleverancier. In de audits is aangetoond dat we voldoen aan de norm voor valide exameninstrumenten.

EIK_ISO_Certificatielogo_edited.jpg
KeurmerkHobeon_edited.jpg
CRKBO_CBO_001_edited.jpg
bottom of page